رهپویان7 ستاره آسمان

09902505144​​​​​​​

موفقیت یک انتخاب است !

لطفا جلسه فروش با مشتری را بدون مشخص کردن زمان گام بعدی ترک نکنید (2 دقیقه مطالعه )

 

لطفا جلسه فروش با مشتری ، چه حضوری و یا تلفنی را بدون مشخص کردن زمان گام بعدی ترک نکنید (2دقیقه مطالعه )

مشخص کردن زمان تماس بعدی با مشتری یک گام محکم و تعهدآور در فرایند فروش است . اگر گام بعدی را به امید و دعا واگذار کنید ، فرایند فروش شما متوقف خواهد شد . مشتریان به اندازه ای سرشان شلوغ است که به محض اینکه آنجا را ترک کنید یا تماس را قطع نمایید ، شما را فراموش خواهند کرد و سراغ دیگر موضوع عاجل در لیست الویت هایشان می روند اگر تاریخی را در سیستم پیگیری فروش برای زمان بعدی ملاقات ، قطعی نکنید ، کسب تعهد آنها زمانی که جلوی چشم تان نیستند ، بسیار سخت خواهد بود. بعضی از کارشناسان فروش به غلط باور دارند که اگر نسبت به گذاشتن قرار ملاقات بعدی قاطع باشند ،پررو به نظر می آیند .

 

ایمان داشته باشیدکه این عمل حرفه ای بودن و ساختار سازمانی شما در فروش را نشان می دهد .مشتری شما به توجهتان نسبت به جزییات ، احترام خواهد گذاشت و از اینکه برای زمان آنها ارزش قایل هستید که گامهای بعدی را زمان بندی میکنید و حرکت رو به جلوی فرایند را حفظ میکنید قدردان خواهند بود .

 

پیشنهاد مطالعه : چهاردلیل مهم برای شکست فروشندگان در بکارگیری موثر فرایند فروش !

 

درک این موضوع مهم است که به عنوان یک متخصص فروش، وظیفه شما حفظ حرکت رو به جلو است و هرگز نباید انتظار داشته باشید که مشتریان این کار را برای شما انجام دهند .برای دستیابی به عملکرد برتر ، باید ریسک رد شدن را بپذیرید . این کار مستلزم شجاعت است . شجاعت مانند عضله ای است که باید  بصورت مستمر ورزش داده شودتا توسعه یابد و قوی شود.زمانی که ریسک هاس کوچک را پذیرفتید ، درخواهید یافت که ترستان از رد شدن توسط مشتری ، اغلب بی اساس است . مشتریان شما خیلی بیشتر از آنکه تصور کنید ، با رفتن به مرحله بعد موافقت خواهند کرد.

 

با دوره سه ماهه غیر حضوری پرورش کارشناس فروش حرفه ای آشنا شوید